Algemene Voorwaarden

 

Voor alle diensten geleverd door: GastouderPLatform.Online, gevestigd in Capelle aan den IJssel.
KvK nummer: 24410592, gelden de volgende voorwaarden bij het aangaan bij aankoop van (online) en offline trainingen.

Artikel 1. Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie Melanie van Son – GastouderPlatform.Online een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus/online training sluit.
Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.
Online training: e-learning, live workshop, webinar, online training, online cursus, online workshop, e-book, met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid


 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van Melanie van Son – GastouderPLatform.Online, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
  2. Een inschrijving voor een onlinetraining impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Wijzigingen van, of aanvullingen op, de voorwaarden dienen door cursist uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd. 
  3. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging


1 De opdrachtgever kan zichzelf of een cursist naar keuze via de website van GastouderPlatform.Online aanmelden voor deelname aan een training. Door inschrijving voor een training aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud.
2. Overeenkomsten tussen opdrachtgever en GastouderPlatform.Online komen slechts tot stand, indien de aanmelding door GastouderPlatform.Online aan opdrachtgever schriftelijk of digitaal wordt bevestigd.
3. GastouderPlatform.Online heeft het recht een inschrijving zonder opgave van redenen te weigeren.
4. Cursist ontvangt een inlogcode waarmee toegang wordt verstrekt tot een persoonlijke omgeving waarbinnen de training(en) kunnen worden gevolgd. Deze omgeving is strikt persoonlijk en mag niet zonder toestemming met derden gedeeld worden. Mocht GastouderPlatform.Online opmerken dat dit toch gebeurt, dan wordt aangifte gedaan van schending auteursrecht welke kan leiden tot een geldboete voor opdrachtgever.

Artikel 4. Prijsstelling

 1. Inschrijving vindt plaats door middel van invulling van het formulier via de website van GastouderPlatform.Online. 
  2. De prijzen gelden zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.
  3. In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
  4. Bij aanmelding voor een cursus middels het aanmeldingsformulier op basis van een mailing gelden de prijzen als vermeld in die mailing.
  4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
  5. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW wet- en regelgeving vanuit de overheid en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 5. Annulering/wijziging/betaling


 1. Direct na inschrijving via de website volgt betaling. Na betaling ontvangt opdrachtgever persoonlijke inlogcodes en kan in een persoonlijke omgeving de training worden gevolgd.
  2. Mochten er technische problemen zijn met het inloggen of de omgeving, dan dient opdrachtgever dit binnen 7 werkdagen per e-mail te melden aan gpo@mellebie.nl
  3. Het is niet mogelijk de aankoop van een onlinetraining te annuleren.
  4. In geen enkel geval zal restitutie van het aankoopbedrag plaatsvinden tenzij GastouderPlatform.Online zelf anders bepaalt.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. GastouderPlatform.Online is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een online- of offlinecursus van GastouderPlatform.Online tenzij aan GastouderPlatform.Online opzet of grove schuld kan worden verweten.
  2. Indien GastouderPlatform.Online op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag. Indirecte schade wordt niet vergoed.
  3. Deelname aan trainingen geschiedt volledig op eigen risico. Iedere deelnemer kiest vrijwillig om deel te nemen aan de training en de activiteiten binnen de training.
  4. GastouderPlatform.Online heeft uitsluitend een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. GastouderPlatform.online kan op geen enkele wijze uitspraken doen of garanties geven over mogelijke resultaten door deelname aan trainingen. Eventuele voorbeelden over mogelijke resultaten tijdens trainingen zijn slechts illustratief en binden GastouderPlatform.Online op geen enkele wijze. 
  5. Trainers en medewerkers van GastouderPlatform.Online hanteren een hoge ethische standaard en zullen zo goed als ze kunnen een realistisch beeld geven van de inhoud van de trainingen. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de resultaten in zijn bedrijf of persoonlijk leven.
  6. GastouderPlatform.Online zal er alles aan doen om de best mogelijke trainingen en persoonlijke coaching te verzorgen. Bij updates van trainingen zal de Lay-out, opties en functionaliteiten in de trainingen kunnen afwijken van de originele aankoop via de website. GastouderPlatform.Online is hiervoor niet aansprakelijk te stellen en er kan geen aanspraak gemaakt worden op teruggave van het aankoopgedrag bij constatering door cursist.
  7. Indien en voor zover GastouderPlatform.Online aansprakelijk mocht blijken voor enige schade, is de vergoeding van die schade steeds beperkt tot directe personen- en zaakschade voor zover die GastouderPlatform.Online kan worden toegerekend. GastouderPlatform.Online is nimmer aansprakelijk voor enige gevolgschade.

Artikel 7. Intellectueel eigendom


 1. 1Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever, dan wel tot en met de periode aangegeven bij de aankoop van de training of cursus.
  De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door GastouderPlatform.Online voorbehouden.
  3. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GastouderPlatform.Online is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 8. Toepasselijk recht


 1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van GastouderPlatform.Online en overeenkomsten tussen GastouderPlatform.Online en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage, tenzij de wet anders voorschrijft.

Artikel 9. Privacybeleid
Lees hier de Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het te helemaal door te lezen. Maar in kort wil ik je aangeven dat de eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg bij mij in veilige handen zijn. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Jouw Privacy bij GastouderPlatform.online/vakeducatie.nl/mellebie.nl Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het te helemaal door te lezen. Maar in kort wil ik je aangeven dat de eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg bij mij in veilige handen zijn. Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG ben ik, Melanie van Son, eigenaresse van GastouderPlatform.online / Vakeducatie.nl / Mellebie.nl, gevestigd in Capelle aan den IJssel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24410592, bereikbaar op het volgende emailadres info@mellebie.nl Persoonsgegevens – Waarom ik jouw gegevens bewaar Jouw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer, IP-Adres, Jouw geboortedatum en geboorteplaats en gegevens over jouw gegevens op de website. Denk aan klantnummer, bestelnummer, bestelgegevens en plaatsnaam en social media accounts) zijn voor mij en voor mij alleen. Ik gebruik deze om contact met jou te houden over de weg die wij samen gaan als eigenaar van GastouderPlatform.Online/Mellebie.nl/Vakeducatie.nl en cliënt van GastouderPlatform.Online/ Mellebie.nl/Vakeducatie.nl. Ik vraag alleen naar jouw contactgegevens nadat je ja hebt gezegd op met mij werken. Zie je er na een oriëntatie van af dan is dat prima. Dan verdwijnen jouw eventuele gegevens uit mijn systeem. – Verwerken persoonsgegevens Mocht je ja zeggen op werken met mij (of het nu om coaching, workshops, advies, begeleiding, training of welke dienst dan maar ook van GastouderPlatform.Online/ Mellebie.nl/Vakeducatie.nl) dan vraag ik je waarschijnlijk om meer gegevens. Bijvoorbeeld in een inschrijfformulier of tijdens een gesprek. Alles wat geschreven en gezegd is blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. En mocht het eens nodig of zinvol zijn dat ik informatie over of van jou doorgeef dan is dat uiteraard alleen met jouw toestemming.   Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die GastouderPlatform.Online/ Mellebie.nl/ Vakeducatie.nl verwerkt Ik verwerk geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Ik heb niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@mellebie.nl , dan verwijder ik deze informatie.   Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken  
Doel Grondslag
Voor het afhandelen van jouw betaling Omdat dit noodzakelijk voor de afhandeling van jouw betaling
Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven
Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren   Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst  
Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten   Gerechtvaardigd belang  
Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken   Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst  
Bankgegevens   Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst  
      – Beveiliging Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Op internet bewaar ik niets van jou. Alles wat we via WhatsApp of email of Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij Ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon, tablet en computer. Deze zijn beveiligd met een code. Mijn sites (www.gastouderplatform.online, www.mellebie.nl en www.vakeducatie.nl ) Ik ben bij een van de betrouwbaarste servers die er zijn en vertrouw op de bescherming van gegevens door mijn provider.   Geautomatiseerde besluitvorming Ik neem [wel/geen] besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van [GPO.online.vakeducatie.nl/mellebie.nl]) tussen zit.   Niet digitale gegevens Een enkele keer schrijf ik iets over jou op of bewaar iets wat je bij mij maakte. Ik bewaar dat in een afgesloten kast, of digitaal in een beveiligde omgeving. En ik weet waar de sleutel verstopt is. Je mag er dus gerust op zijn dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens deel met anderen zonder jouw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is. Laten we daar maar niet van uitgaan. Termijnen waarop ik gegevens bewaar Omdat we al genoeg te bewaren hebben in het leven zal ik jouw gegevens niet langer bewaren dan logisch of nodig is. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Maar verder zal ik gegevens van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het werk dat ik met jou doe. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:
 • gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende opdracht;
 • in elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten.
 • Indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.
Persoonsgegevens   Termijn    Reden   
Vakeducatie.nl   7 jaar (Belastingwetgeving)   Voor het afhandelen van jouw betaling  
Jouw KvK-nummer   7 jaar (Belastingwetgeving)   Voor het afhandelen van jouw betaling
Jouw voor- en achternaam   1 jaar na afronding van de overeenkomst   Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden  
Jouw adresgegevens   1 jaar na afronding van de overeenkomst   Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden  
Jouw telefoonnummer   1 jaar na afronding van de overeenkomst   Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier  
Jouw e-mailadres   Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief   Zodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier  
Jouw IP-adres   30 dagen na websitebezoek   GPO.online analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren  
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt   1 jaar na afronding van de overeenkomst   Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden  
Gegevens over jouw activiteiten op de website   30 dagen na websitebezoek   GastouderPlatform.Online. Mellebie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren  
  Jouw rechten Ik respecteer jouw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je ten alle tijd. Je mag me hierover altijd aanspreken. Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mijn bedrijven blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  
Derde Categorie Doel delen Welke gegevens
Administratiekantoor   Verwerker   Om de BTW-aangifte te doen   Inkoop- en verkoopfacturen  
Boekhouder   Verwerker   Aangifte belasting   Financiële Bedrijfsgegvens  
Facturatiesysteem   Verwerker   Om facturen en offertes te kunnen opmaken   Bedrijfsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen  
Email- en websiteprovider   Verwerker   Voor de website en e-mails   VIMEX  
Bank   Verwerkingsverantwoordeljke   Om betalingen voor mij te genereren   Bankrekeningnummer, naam [etc, vraag na en vul aan]  
  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door GPO.online/ Mellebie.nl/ Vakeducatie.nl in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mellebie.nl. Ik zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.   Intrekken, Bezwaar, Gegevensoverdraagbaarheid Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door GPO.Online/Vakeducatie.nl/Mellebie.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Indienen klacht Ik wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat GPO.Online/Vakeducatie.nl/Mellebie.nl niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons   Cookies Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van GPO.Online/Vakeducatie.nl/Mellebie.nl wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die GPO.Online/Vakeducatie.nl/Mellebie.nl gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Functionele en analytische cookies Ik maak op de volgende websites enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht geven in het gebruik van de website van GPO.Online/Vakeductaie.nl/Mellebie.nl. Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van jou geen toestemming te vragen. Ik informeer je er wel over bij het bezoeken van mijn website. Tracking cookies Met jouw toestemming plaats ik een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kan ik te weten komen dat je naast mijn website ook op de betreffende andere website(s) uit mijn netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.  
Save settings
Cookies settings